• 09151671683
  • 05138516900

اين عضوهاي مصنوعي به قدرت...

با پيشرفت فناوري، ساخت پروتزها چنان پيشرفت کرده که اکنون پروژه هاي مختلفي براي استفاده از اين اعضاي مصنوعي به عنوان يک عضو...

ادامه مطلب
16 مرداد 1397